Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Budući da prilikom poslovanja Privredno društvo ASCOMS doo  agencija  prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti i to kako svojih klijenata odnosno potencijalnih klijenata, tako i korisnika usluga i trećih lica, stoga Privredno društvo ASCOMS doo – posebnu pažnju poklanja njihovoj adekvatnoj zaštiti, kako bi opravdao i zadržao Vaše poverenje.

Ličnim podatkom smatra se svaki podatak koji se odnosi na Vas kao fizičko lice, a na osnovu koga je Vaš identitet utvrđen ili se može utvrditi. Ovim dokumentom pružaju Vam se detaljne informacije o tome na koji način i po kom osnovu Privredno društvo ASCOMS doo –  prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke, pod kojim uslovima i koja Vam prava pripadaju u pogledu Vaših podataka o ličnosti.

Molimo Vas da ovaj dokument (Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti) pažljivo pročitate kako bi ste se upoznali sa svim relevantnim informacijama o postupanju sa Vašim ličnim podacima i kako biste u potpunosti bili svesni prava koja Vam pripadaju na osnovu pozitivnih pravnih propisa.

1. KO JE RUKOVALAC PODATAKA?

Pravni termin “rukovalac“ označava fizičko ili pravno lice koje prikuplja Vaše lične podatke, određuje svrhe i načine njihove obrade, i odgovorno je da se takvi podaci obrađuju na način koji je u skladu sa važećim pravnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Privredno društvo ASCOMS doo  u obavljanju svog poslovanja predstavlja rukovaoca, pri čemu on s Vašim podacima postupa isključivo u skladu sa važećim propisima tako da osigurava adekvatan nivo zaštite i bezbednosti podataka o ličnosti.

Određeni lični podaci su Privredno društvo ASCOMS doo  nužni kako bi Vam mogao prodati određeni proizvod ili pružiti uslugu. Međutim, ako iz nekog razloga ne želite da date Vaše lične podatke, isto možete slobodno učiniti, ali tada Privredno društvo ASCOMS doo  možda neće biti u mogućnosti da Vam obezbedi ili pruži usluge za koje ste zainteresovani.

Kontakt podaci Rukovaoca obrade:

• Privredno društvo ASCOMS doo Niš-Palilula Mokranjčeva 81 lok.1 Niš
Matični br. 21051764, PIB108707548

• Telefon: +(381) 18 238-963 , e-mail: jocicd@ascoms.rs

2. KOJE PODATKE O LIČNOSTI ASCOMS DOO PRIKUPLJA?

U svom poslovanju, Privredno društvo ASCOMS doo može prikupljati, čuvati i koristiti (obrađivati) sledeće vrste Vaših ličnih podataka:

• Opšte identifikacione podatke i kontakt podatke, podatke navedene u ugovoru o putovanju, ponudi, predugovornom obaveštenju i/ili drugim dokumentima koji su neraskidivo povezani sa ugovorom o putovanju (prilozi, ponude, upitnici i sl.);
• Podatke o datoj saglasnosti odnosno pristanku;
• Kao i druge podatke ukoliko za to postoji pravni osnov.

3. KAKO ASTURS PRIKUPLJA VAŠE LIČNE PODATKE?

Privredno društvo ASCOMS doo prikuplja Vaše lične podatke direktno od Vas ili iz drugih izvora kao što su: druge turističke agencije i sl.

4. SVRHA I PRAVNI OSNOV OBRADE VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Privredno društvo ASCOMS doo  prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke u različite zakonom dozvoljene svrhe. U pojedinim situacijama Vaši lični podaci prikupljaju se uz Vaš pristanak, dok u drugim situacijama postoji zakonska, ugovorna ili druga osnova za njihovo prikupljanje.

Svrhe u koje Privredno društvo ASCOMS doo prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke mogu biti sledeće:

• Zaključivanje i izvršavanje ugovora o putovanju;
• Evidencija ugovora o putovanju;
• Informisanje o uslugama Turističke agencije Ascoms (direktni marketing);
• Sprečavanje i otkrivanje prevara, pranja novca i finansiranja terorizma;
• Izvršavanje zakonskih obaveza Privrednog društva ASCOMS doo i drugo.

Za pojedine prethodno navedene svrhe, Privredno društvo ASCOMS doo  vrši prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka na osnovu zakona, odnosno ugovora, na osnovu Vašeg pristanka, a za obradu posebnih vrsta podataka o ličnosti na osnovu Vaše izričite saglasnosti odnosno izričitog pristanka.

Svaki pristanak za obradu Vaših ličnih podataka koji ste dali Privredno društvo ASCOMS doo možete opozvati u bilo kom momentu. Od tog trenutka Privredno društvo ASCOMS doo  neće vršiti obradu Vaših ličnih podataka koja se zasnivala na pristanku, ali to neće uticati na zakonitost obrade podataka koja je vršena na osnovu pristanka pre njegovog povlačenja.

Međutim, Privredno društvo ASCOMS doo  može prikupljati i obrađivati Vaše lične podatke i bez Vaše saglasnosti – naime, ako je takvo prikupljanje i obrada neophodna za:

• Izvršavanje ugovora u kojem ste Vi ugovorna strana ili kako bi se pre sklapanja ugovora, na Vaš zahtev, preduzele radnje potrebne za sklapanje ugovora (npr. izrada ponude);
• Poštovanje pravnih obveza Privredng društva ASCOMS doo ;

5. PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI TREĆIM LICIMA

Privredno društvo ASCOMS doo  ulaže posebne napore kako bi osigurao da se Vaši lični podaci prikupljaju i obrađuju na način koji je u skladu sa prethodno navedenim svrhama. Kako bi se iste ostvarile, Privredno društvo ASCOMS doo  u pojedinim situacijama mora Vaše lične podatke učiniti dostupnim trećim licima odnosno licima koji s Vašim ličnim podacima dalje postupaju kao obrađivači, odnosno kao primaoci podataka o ličnosti, u smislu Zakona o zaštiti podatka o ličnosti, a to su primera radi: ino-partneri, turistički vodiči, hotelijeri,prevoznici i sl.

6. GDE SE OBRAĐUJU VAŠI LIČNI PODACI?

Vaše lične podatke obrađivaće lica navedena u tački 5. ovog dokumenta, a u skladu sa ugovorom o obradi podataka o ličnosti koji će u svemu osigurati bezbednost Vaših ličnih podataka, poštujući zakonski okvir u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Privredno društvo ASCOMS doo  ni u kojem slučaju neće Vaše lične podatke činiti dostupnim licima koja nemaju ovlašćenje za obradu Vaših ličnih podataka.

7. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI ZAŠTITE VAŠIH LIČNIH PODATAKA I KAKO IH OSTVARITI?

U odnosu na Vaše lične podatke koje Privredno društvo ASCOMS doo  prikuplja i obrađuje, na osnovu važećih propisa u vezi sa zaštitom podatka o ličnosti imate sledeća prava:

• Pravo na informisanje o tome koje Vaše lične podatke Privredno društvo ASCOMS doo  poseduje, od koga su ti podaci prikupljeni, svrhu obrade tih podataka, informacije o rukovaocima i obrađivačima navedenih podataka i osobama kojima navedeni podaci mogu biti dostupni;
• Pravo na ispravku Vaših ličnih podataka, kako biste osigurali da su podaci kojima Privredno društvo ASCOMS doo raspolaže istiniti, tačni i ažurni;
• Pravo na brisanje Vaših ličnih podatka koje Privredno društvo ASCOMS doo obrađuje, ako ti podaci više nisu nužni za ostvarivanje svrha navedenih pod tačkom 4.;

• Pravo na ograničenje obrade Vaših ličnih podataka u slučajevima predviđenim važećim propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti;
• Pravo prenosivosti – imate pravo da primite Vaše lične podatke u strukturisanom obliku kako biste iste preneli drugom rukovaocu;
• Pravo prigovora (pritužbe) – imate pravo da uložite prigovor na obradu Vaših ličnih podataka Privredno društvo ASCOMS doo  ili nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podatka o ličnosti);
• Pravo da povučete saglasnost odnosno pristanak za obradu Vaših ličnih podataka u slučajevima kad se takvi podaci prikupljaju i obrađuju isključivo na osnovu Vaše saglasnosti odnosno pristanka.

Zahtev za ostvarivanje navedenih prava preporučujemo da uputite Privredno društvo ASCOMS doo
Zahtev možete podneti:

• putem pošte na adresu: Privredno društvo ASCOMS doo , Mokranjčeva 81, lokal 1, 18000 Niš, sa naznakom: Za lice ovlašćeno za zaštitu podataka o ličnosti ili
• elektronskom poštom na e-mail: jocicd@ascoms.rs

8. KADA MOŽETE ULOŽITI PRITUŽBU NA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI?

U svakom trenutku možete Privrednom društvu ASCOMS doo uložiti prigovor na obradu Vaših ličnih podataka za potrebe direktnog marketinga, nakon čega će bez odlaganja prestati sa obradom Vaših podataka u navedenu svrhu.

Prigovor možete uputiti i na obradu Vaših ličnih podataka koja je neophodna za izvršavanje poslova u javnom interesu ili pri izvršavanju zakonom propisanih ovlašćenja Privrednog društva ASCOMS doo  ili za potrebe ostvarivanja legitimnih interesa Privrednog društva ASCOMS doo, nakon čega Privredno društvo ASCOMS doo  više neće obrađivati Vaše lične podatke, osim ukoliko je pozitivnim propisima uređeno drugačije. Ako smatrate da je došlo do povrede Vaših ličnih podataka ili kršenja Vaših prava, imate pravo da se obratiti se i nadležnom nadzornom organu pritužbom – Povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

9. KOLIKO DUGO ASCOMS ČUVA VAŠE LIČNE PODATKE?

Privredno društvo ASCOMS doo  čuva Vaše lične podatke do isteka zakonskog roka čuvanja odnosno dok za to postoji legitiman interes, odnosno važeća saglasnost ili pristanak.

Privredno društvo ASCOMS doo  neće čuvati Vaše lične podatke duže nego što je to nužno i zakonito tako što će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.

10. IZMENA PRAVILA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

Privredno društvo ASCOMS doo  redovno vrši izmene ovog dokumenta koji sadrži informacije o obradi podataka o ličnosti, u skladu sa promenama važećih propisa koji uređuju ovu oblast i obezbeđuje da je najnovija verzija dostupna na internet prezentaciji www.asturs.rs

U slučaju značajne promene sadržaja Informacije koja može bitno uticati na Vaša prava, slobode ili interese, bićete pravovremeno obavešteni.

Klikom do dokumenta  – Odluka o imenovanju lica za zaštitu podataka o ličnosti

 

preloader